Jazyk:
 
SK
  Obchod a sprostredkovaie v poľnohospodárstve, export, import  

Agrokomodity | Pšenica: Kŕmna

 

Zrno kŕmnej pšenice
STN 46 1200-2
Technické požiadavky
%
vlhkosť
14,0
nečistoty
1,0
obsah dusíkatých látok (N x 6,25) v sušine
13,0
Zdravotná nezávadnosť
Zrno kŕmnej pšenice musí byť zdravotne nezávadné, vyzreté, bez škodcov a cudzích pachov, vhodné na kŕmne účely. Nesmie obsahovať zjavne plesnivé zrná. Posúdenie kontaminácie patogénnymi alebo podmienečne patogénnymi zárodkami, mikroskopickými hubami, prípadne ich toxínmi vykoná a o použití zrna kŕmnej pšenice rozhodne orgán štátnej veterinárnej správy. O použití zrna kŕmnej pšenice z desikovaných porastov a zŕn sneťovej pšenice rozhodne orgán štátnej veterinárnej správy. Najvyššie prípustné množstvo obsahu cudzorodých látok a zrne kŕmnej pšenice stanovia príslušné právne predpisy.
Okrem požiadaviek predpísaných v tejto norme, zrno pšenice musí zodpovedať STN 46 1011.
Za prímesi sa považujú:
a) zlomky a mechanicky poškodené zrná (ak zostala menej ako polovica zrna) a zrná v plevách,
b) naklíčené zrná, pri ktorých vyrástol korienok alebo klíček a zrná s odlomeným korienkom alebo klíčkom, so zrejmými     známkami rastu
c) zrná poškodené zaparením alebo sušením, so zrejmou zmenou farby obalov (oplodia) a čiastočne poškodeným jadrom     (endospermom),
d) zrná nedozreté vo voskovej zrelosti a zelené zrná, pokiaľ nepatria do nečistôt,
e) zrná raže, tritikale, jačmeňa a kukurice celé i poškodené, pokiaľ podľa stupňa
    poškodenia nepatria do nečistôt.
Za nečistoty sa považujú:
a) prepad sitom s kruhovými otvormi priemeru 2,0 mm,
b) anorganické nečistoty
c) organické nečistoty
  1) časti stebiel, klasov, plievky a podobne,
  2) semená a ich zlomky všetkých kultúrnych i divo rastúcich rastlín s výnimkou tých, ktoré sú považované
    za prímes,
  3) zrná v mliečnej zrelosti,
  4) zrná pšenice, raže, jačmeňa, tritikale a kukurice a úplne narušeným jadrom, napr. zrná zaparené, zhnité,
    zuhoľnatené a pod. a ďalej zrná bez jadra,
  5) škodlivé nečistoty podľa STN 46 1010.
 
 
Tvorba web stránky - CAP © KOMODEX s.r.o.